พิธีลงนามบันทึกความตกลงการพัฒนาคุณภาพงานสุขศึกษา
วันที่เริ่มต้น : 6 พฤษภาคม 2555  วันที่สิ้นสุด : 6 พฤษภาคม 2556

 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพและสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา ได้ลงนามบันทึกความตกลงในการพัฒนาคุณภาพงานสุขศึกษาและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ โดยนพ.สมชัย  ภิญโญพรพาณิชย์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  นพ.สุวัช  เซียศิริวัฒนา  รองอธิบดี และศ.ดร.สมจิตต์  สุพรรณทัสน์  นายกสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา  รศ.ดร.สุปรียา  ตันสกุล  เลขาธิการสมาคมฯ เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2555  ณ โรงแรมเดอะทวินทาว์เวอร์  กทม.

สถานที่

 โรงแรมเดอะทวินทาว์เวอร์  กรุงเทพ 
 

กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานงานสุขศึกษา อาคาร 6 ชั้น 5 กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

โทร.02-5901624, 02-5901625

โทรสาร 02 5918602