มอบใบรับรองมาตรฐานงานสุขศึกษา ประจำปี2553
วันที่เริ่มต้น : 7 ตุลาคม 2554  วันที่สิ้นสุด : 7 ตุลาคม 2554

 กองสุขศึกษา  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  ได้จัด
พิธีมอบใบรับรองมาตรฐานงานสุขศึกษาแก่
สถานบริการสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ  2553 
เมื่อวันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2553 
 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ซิตี้  พัทยา จ.ชลบุรี

สถานบริการสุขภาพที่ได้รับการรับรองรอบที่ 2 (Reacredit) จำนวน 12  แห่ง  สถานบริการที่ผ่านการรับรองรายใหม่ จำนวน 455  แห่ง 
 

กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานงานสุขศึกษา อาคาร 6 ชั้น 5 กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

โทร.02-5901624, 02-5901625

โทรสาร 02 5918602