สสจ.กำแพงเพชร จับมือเครือข่ายสร้างหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพลดโรค ฯ
วันที่เริ่มต้น : 16 ตุลาคม 2553  วันที่สิ้นสุด : 17 ตุลาคม 2554

 เน้นปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการบริโภคผักปลอดสารพิษ และการออกกำลังกายที่ถูกต้อง จังหวัดกำแพงเพชรคัดเลือกหมู่ 18 ต.คลองน้ำไหล อ.คลองลาน และหมู่ 5 ต.หนองหลวง อ.ลานกระบือ เป็นหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพต้นแบบลดโรคมะเร็ง โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด
นายแพทย์ณัฐพร วงษ์ศุทธิภากร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร กล่าวว่า จากการที่กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดทำโครงการหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพลดโรคมะเร็ง โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด โดยให้จังหวัดคัดเลือก 2 หมู่บ้านเป็นหมู่บ้านต้นแบบดำเนินการโครงการนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชรได้ร่วมมือกับหน่วยงานในสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับอำเภอและระดับตำบลในจังหวัดกำแพงเพชร เพื่อบูรณาการประสานความร่วมมือพัฒนาหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรคที่กำลังเป็นปัญหาสำคัญอยู่ในขณะนี้ ได้แก่ โรคมะเร็ง โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด ส่งผลกระทบต่อปัญหาสาธารณสุข เศรษฐกิจและปัญหาอื่นๆอีกมากมาย ซึ่งจังหวัดกำแพงเพชรมียุทธศาสตร์จังหวัดในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของประชาชนในจังหวัดกำแพงเพชร และได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2552 จึงได้ขยายพื้นที่ดำเนินการครบทุกอำเภอ ๆ ละ 1 หมู่บ้าน โดยคัดเลือกหมู่บ้านที่เข้าร่วมโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวและโครงการเกษตรสมบูรณ์
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ยังกล่าวต่ออีกว่า การให้ความร่วมมือของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นเกษตร ครู องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแกนนำภาคประชาชนเป็นสิ่งสำคัญยิ่งที่จะได้ประสานความร่วมมือแลกเปลี่ยนความรู้ และทำงานร่วมกัน เพื่อถ่ายทอดแนวทางการดำเนินงานสุขศึกษาและกระบวนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในเรื่องการบริโภคผักปลอดสารพิษและการออกกำลังกาย และพัฒนาให้เป็นหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพลดโรค ฯ ดังกล่าว จะส่งผลให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรงและมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป

 

 
 

กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานงานสุขศึกษา อาคาร 6 ชั้น 5 กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

โทร.02-5901624, 02-5901625

โทรสาร 02 5918602