กองสุขศึกษาจัดประชุมปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนายุทธศาสตร์การขับเคลื่อนการดำเนินงาน
วันที่เริ่มต้น : 16 ตุลาคม 2553  วันที่สิ้นสุด : 31 ตุลาคม 2554

 กองสุขศึกษาจะจัดประชุมปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนายุทธ์ศาสตร์การขับเคลื่อนการดำเนินงานสุขศึกษา ในวันที่ 29-30 มีนาคม 2553 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ กรุงเทพมหานคร
(รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป)

 
 

กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานงานสุขศึกษา อาคาร 6 ชั้น 5 กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

โทร.02-5901624, 02-5901625

โทรสาร 02 5918602