กองสุขศึกษาจัดประชุมปฏิบัติการ
วันที่เริ่มต้น : 16 ตุลาคม 2553  วันที่สิ้นสุด : 31 ตุลาคม 2554

 กองสุขศึกษาจัดประชุมปฏิบัติการ ถ่ายทอดแนวทางการดำเนินงานสุขศึกษาและการพัฒนาหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ลดโรคมะเร็งโรคความดันโลหิตสูงโรคหัวใจและหลอดเลือด ผู้เข้าร่วมประชุมได้แก่ นักวิชาการสาธารณสุข 9 หรือ
นายแพทย์ 9 ที่กำกับดูแลงานสุขศึกษาของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่ายที่รับผิดชอบงานสุขศึกษาทุกจังหวัด     
ผู้บริหารและนักวิชาการของกรม/กระทรวงต่างๆ รวม 200 คน ในวันที่25-26ธันวาคม 2551  ณ โรมแรมรอยัลริเวอร์ ถนนจรัลสนิทวงศ์ กรุงเทพมหานคร

สถานที่

 โรมแรมรอยัลริเวอร์ ถนนจรัลสนิทวงศ์ กรุงเทพมหานคร

 
 

กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานงานสุขศึกษา อาคาร 6 ชั้น 5 กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

โทร.02-5901624, 02-5901625

โทรสาร 02 5918602