พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการพัฒนาคุณภาพงานสุขศึกษา
 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพและสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา ได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงในการพัฒนาคุณภาพงานสุขศึกษาและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรรมสุขภาพ โดย นพ.สมชัย  ภิญโญพรพาณิชย์ อธิบดีกรมสยับสนุนบริการสุขภาพ  นพ.สุวัช เซียศิริวัฒนา รองอธิบดี  และศ.ดร.สมจิตต์  สุพรรณทัสน์  นายกสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา  รศ.ดร.สุปรียา  ตันสกุล  เลขาธิการสมาคม   เมื่อ วันที่ 3  พฤษภาคม 2555   ณ  โรงแรมเดอะทวินทาว์เวอร์  กทม. 
ภาพประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาแนวทางการจ่ายค่าตอบแทนงานสุขศึกษา ระหว่างวันที่ 9-10 สิงหาคม 2555 ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี
 
ภาพประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาแนวทางการจ่ายค่าตอบ
แทนงานสุขศึกษา ระหว่างวันที่ 9-10 สิงหาคม 2555 ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี
 


สถานบริการสุขภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้านสุขศึกษา
 โรงพยาบาลศูนย์  โรงพยาบาลทั่วไป  โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช และโรงพยาบาลชุมชนผ่านเกณฑ์มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ปีงบประมาณ 2556
การพัฒนามาตรฐานงานสุขศึกษาของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง
สธ.พัทลุง อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานงานสุขศึกษา ประจำปี ๒๕๕๕ หวังส่งผลต่อการปฏิบัติงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ และส่งเสริมสุขภาพให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น วันนี้ (๓ พฤษภาคม ๒๕๕๕) เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมขวัญเมือง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง นายแพทย์บรรเจิด สุขพิพัฒปานนท์ นายแพทยเชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพัทลุง เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานงานสุขศึกษา ประจำปี ๒๕๕๕ โดยมีนายสมใจ หนูฤทธิ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ แทนหัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข กล่าวรายงานความเป็นมาของโครงการฯ นายแพทย์บรรเจิด สุขพิพัฒปานนท์ นายแพทยเชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) กล่าวว่า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ได้กำหนดนโยบายและแนวทางการดำเนินงานมาตรฐานงานสุขศึกษา คือการส่งเสริมวิชาการ และการพัฒนาคุณภาพระบบงาน โดยนำเอาการพัฒนาตามแนวทางมาตรฐานงานสุขศึกษาของกองสุขศึกษา กระทรวงสาธารณสุข เป็นกรอบในการดำเนินงาน และวัดความสำเร็จของงานดังกล่าว ซึ่งผลการพัฒนาในปี ๒๕๕๑ - ๒๕๕๔ พบว่า สถานบริการสาธารณสุขสามารถผ่านการประเมินมาตรฐานงานสุขศึกษาจากกองสุขศึกษา จำนวน ๑๐๑ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๖๘.๒๔ และขอรับรองมาตรฐานงานสุขศึกษาจากกองสุขศึกษา จำนวน ๘ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๕.๔๑ ยังมีสถานบริการที่ไม่ผ่านการประเมินมาตรฐานงานสุขศึกษาจากกองสุขศึกษา จำนวน ๓๙ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๓๕ ซึ่งต้องพัฒนาสถานบริการสาธารณสุขที่ยังไม่ผ่านมาตรฐานงานสุขศึกษาให้ผ่านมาตรฐานงานสุขศึกษา เพื่อส่งผลต่อการปฏิบัติงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ และส่งเสริมสุขภาพให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น นายแพทย์บรรเจิด สุขพิพัฒปานนท์ กล่าวเพิ่มเติมว่า วัตถุประสงค์การอบรมในครั้งนี้ คือ เพื่อยกระดับการพัฒนาสถานบริการสาธารณสุข ปี ๒๕๕๕ ให้มาตรฐานงานสุขศึกษาจากกองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข อีกทั้งเพื่อสร้างและขยายผลการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายและระบบงานสุขศึกษาของสถานบริการสาธารณสุขให้ครอบคลุมทุกสถานบริการ โดยมีนางธัญชนก วงศ์สวัสดิชาติ จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช และนางจารึก หนูเนียม จากสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา ร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ พร้อมทั้งมีคณะกรรมการผู้ตรวจสอบประเมินมาตรฐานงานสุขศึกษาระดับจังหวัด และบุคลากรสาธารณสุขของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เข้าร่วมประชุมกว่า ๖๐ คน
ภาพการประชุมปรับปรุงเกณฑ์การขอรับรองมาตรฐานสุขศึกษา ระหว่างวันที่ 16-17 กรกฎาคม 2555 ณ โรงแรมหลุยส์ แทรเวอร์
ภาพการประชุมปรับปรุงเกณฑ์การขอรับรองมาตรฐานสุขศึกษา ระหว่างวันที่ 16-17 กรกฎาคม 2555 ณ โรงแรมหลุยส์ แทเวิร์น

ลำปาง
ร้อยเอ็ด
สุพรรณบุรี
อุดรธานี
เชียงราย
สมุทรปราการ
ปัตตานี
อำนาจเจริญ
กรุงเทพมหานคร
มหาสารคาม
พัทลุง
กระบี่
ppt.ผู้เยี่ยมประเมินมาตรฐานงานสุขศึกษาที่มีคุณภาพ 17 กุมภาพันธ์ 2558
ppt.มาตรฐานสุขศึกษา สู่ มาตรฐานโรงพยาบาล
นครพนม
อุบลราชธานี
สุรินทร์
แพร่
 

กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานงานสุขศึกษา อาคาร 6 ชั้น 5 กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

โทร.02-5901624, 02-5901625

โทรสาร 02 5918602