Untitled Document
   
มาตรฐานงานสุขศึกษา
ศูนย์สุขภาพชุมชน/สถานีอนามัย
 
มาตรฐานงานสุขศึกษา
ศูนย์สุขภาพชุมชน/สถานีอนามัย
พ.ศ.2552 ....
 
Download :
   
มาตรฐานงานสุขศึกษา
โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป
 
มาตรฐานงานสุขศึกษา
โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป
พ.ศ.2552
 
Download :
   
มาตรฐานงานสุขศึกษา
โรงพยาบาลชุมชน

 
มาตรฐานงานสุขศึกษา
โรงพยาบาลชุมชน พ.ศ. 2552
 
Download :

กระบวนการตรวจประเมินรับรองมาตรฐานงานสุขศึกษา

 
Untitled Document

สถานบริการสุขภาพที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้านสุขศึกษา

สถานบริการสุขภาพที่ได้รับการส่งเสริมพัฒนามาตรฐานงานสุขศึกษา

พิธีลงนามบันทึกความตกลงการพัฒนาคุณภาพงานสุขศึกษา

 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพและสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา ได้ลงนามบันทึกความตกลงในการพัฒนาคุณภาพงานสุขศึกษาและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ โดยนพ.สมชัย  ภิญโญพรพาณิชย์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  นพ.สุวัช  เซียศิริวัฒนา  รองอธิบดี และศ.ดร.สมจิตต์  สุพรรณทัสน์  นายกสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา  รศ.ดร.สุปรียา  ตันสกุล&nbs...
มอบใบรับรองมาตรฐานงานสุขศึกษา ประจำปี2553

สสจ.กำแพงเพชร จับมือเครือ...
กองสุขศึกษาจัดประชุมปฏิบั...
กองสุขศึกษาจัดประชุมปฏิบั...
  อ่านทั้งหมด....
Untitled Document

มาตรฐานงานสุขศึกษา
จะเป็นศูนย์รวมของข้อมูลข่าวสารความรู้ที่เกี่ยวข้อง
กับการเกณฑ์มาตรฐานงานสุขศึกษา การส่งเสริม
สนับสนุน และการประเมินรับรองในรูปแบบของเอกสาร
ตำราเครื่องมือ สื่อต่าง ๆ โดยใช้เทคโนโลยีต่างๆ
เข้ามาช่วยในการ จัดการเรียนรู้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
รวมทั้งจะต้องมีการจัดกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพในแต่
ละสถานบริการสุขภาพให้สอดคล้องกับระดับสถาน
บริการและวิถีชุมชนในแต่ละพื้นที่ โดยจะต้องมีการ
พัฒนาให้เกิดขึ้นในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับส่วนกลาง
ระดับจังหวัดไปจนถึง รพศ. รพท. รพช. รพ.สต.
และชุมชน ซึ่งจะเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่ได้บูรณาการ

เพื่อให้ประชาชนทุกคน เจ้าหน้าที่สาธารณสุข รวมทั้ง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคีเครือข่ายต่าง ๆ
ให้สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารด้านการพัฒนาคุณภาพ
มาตรฐานงานสุขศึกษารวมทั้งให้สถานบริการฯ ในส่วน
ภูมิภาคสามารถเชื่อมโยงข่าวสารความรู้ได้อย่างรวดเร็ว
และทันเหตุการณ์ กองสุขศึกษา จึงได้จัดทำ Website
มาตรฐานงานสุขศึกษานี้ขึ้น 
 

 

กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานงานสุขศึกษา อาคาร 6 ชั้น 5 กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

โทร.02-5901624, 02-5901625

โทรสาร 02 5918602