แบบฟอร์ม สมัครเข้ารับรองมาตรฐานงานสุขศึกษาของสถานบริการสุขภาพ

สถานบริการสุขภาพที่ต้องการ "สมัครเข้ารับรองมาตรฐานงานสุขศึกษา" จะต้องทำการ ประเมินตนเองตามมาตรฐานงานสุขศึกษา
และต้องผ่านการประเมินก่อน (ได้รับรหัสอ้างอิงการประเมิน (ต้องผ่านระดับ 3 เท่าน้น)) จึงจะสามารถสมัครเข้ารับการรับรองมาตรฐานฯ ได้

ชื่อสถานบริการสุขภาพ :
  (ชื่อสถานบริการสุขภาพ ต้องตรงกับชื่อสถานบริการสุขภาพที่ทำ แบบประเมินตนเองฯ)
ระดับ สถานบริการสุขภาพ :
รหัสอ้างอิงการประเมิน :
 

กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานงานสุขศึกษา อาคาร 6 ชั้น 5 กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

โทร.02-5901624, 02-5901625

โทรสาร 02 5918602