แบบประเมินตนเองตามมาตรฐานงานสุขศึกษาฉบับ พ.ศ.๒๕๕๕ ประจำปีงบประมาณ 2556


แบบประเมินตนเองตามมาตรฐานงานสุขศึกษาฉบับพ.ศ.๒๕๕๕ ของโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป
แบบประเมินตนเองตามมาตรฐานงานสุขศึกษาฉบับพ.ศ. ๒๕๕๕ ของโรงพยาบาลชุมชน
แบบประเมินตนเองตามมาตรฐานงานสุขศึกษาฉบับ พ.ศ.๒๕๕๕ ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล/ศูนย์สุขภาพชุมชน
รายงานผลการประเมินตนเอง
 

กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานงานสุขศึกษา อาคาร 6 ชั้น 5 กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

โทร.02-5901624, 02-5901625

โทรสาร 02 5918602