การพัฒนาคุณภาพงานสุขศึกษา
แบบประเมินตนเองมฐ.สุขศึกษารพศ./รพท.แบบขวาง
43 รายการ
กลุ่มสนับสนุนการดำเนินงานสุขศึกษา
4 รายการ
ข้อมูลการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพ
7 รายการ
กลุ่มพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
3 รายการ
พัฒนาการสื่อสารและสื่อสุขภาพ
2 รายการ
ข้อมูลเผยแพร่ทั่วไป
14 รายการ
แผนงานกองสุขศึกษา
7 รายการ
ข้อมูลรณรงค์ด้านสุขภาพ
 แบบสัมภาษณ์พฤติกรรมการป้องกันโรคไข้หวัดนกในช่วงระบาด
 
30 รายการ
 

กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานงานสุขศึกษา อาคาร 6 ชั้น 5 กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

โทร.02-5901624, 02-5901625

โทรสาร 02 5918602