สถานบริการสุขภาพที่ดำเนินงานตามมาตรฐานสุขศึกษา (รพศ.)
สถานบริการสุขภาพที่ดำเนินงานตามมาตรฐานสุขศึกษา (รพท.)
สถานบริการสุขภาพที่ดำเนินงานตามมาตรฐานสุขศึกษา (รพช.)
สถานบริการสุขภาพที่ดำเนินงานตามมาตรฐานสุขศึกษา (รพ. สต.)
สถานบริการสุขภาพที่ดำเนินงานตามมาตรฐานสุขศึกษา (สอ.)
สถานบริการสุขภาพที่ดำเนินงานตามมาตรฐานสุขศึกษา (ศูนย์สุขภาพชุมชน)
สถานบริการสุขภาพที่ดำเนินงานตามมาตรฐานสุขศึกษา (โรงพยาบาล)
จำนวนสถานบริการสาธารณสุขที่ผ่านมาตรฐานงานสุขศึกษา จำแนกตาม ภาค จังหวัด
จำนวนสถานบริการสาธารณสุขที่ผ่านมาตรฐานงานสุขศึกษา จำแนกตามจังหวัด แยกรายปี
จำนวนสถานบริการสุขภาพ จำแนกตามระดับการพัฒนา
 

กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานงานสุขศึกษา อาคาร 6 ชั้น 5 กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

โทร.02-5901624, 02-5901625

โทรสาร 02 5918602